Kućni red

UNUTARNJI PRAVILNIK O KUĆNOM REDU NA VODAMA NA KOJIMA GOSOPODARI» ŠRD RAK» RAKITJE, TE NAPUTAK O OBAVLJANJU ŠPORTSKG RIBOLOVA SA DISCIPLINSKIM KAZNAMA

 

ČLANAK 1.
Svrha unutarnjeg pravilnika je poboljšanje kvalitete športskog ribolova, poticanje ekološke svijesti kod svih posjetioca i korisnika športskog ribolova te očuvanje izuzetno vrijednog ribljeg fonda kojim gospodari «ŠRD RAK» Rakitje.

ČLANAK 2.
Odredbe unutarnjeg pravilnika ne isključuju niti jedan članak Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

ČLANAK 3.
Odredbe unutarnjeg pravilnika za športske ribolovce odnosi se na onaj dio koji je detaljno opisan u svakoj članskoj iskaznici koju izdaje Hrvatski športsko ribolovni savez. On glasi:»Športski ribolovac dužan je upoznati se s posebnim ograničenjima ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovne vode sa kojima gospodari, kao i sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju športski ribolov.

ČLANAK 4.
Odredbe unutarnjeg pravilnika odnose se na sve športske ribolovce članove društva , kao i na sve športske ribolovce sa dnevnom kartom te na sve posjetioce voda kojim gospodari «ŠRD RAK» Rakitje.

ČLANAK 5.
Odredbe unutarnjeg pravilnika izglasane su većinom glasova na redovitoj godišnjoj skupštini 22.09.2007 .

ČLANAK 6.
Odredbe unutarnjeg pravilnika u ovom članku odnose se na zaštitu zdravlja, dobrobit i očuvanje posebno vrijednih kapitalnih riba koje obitavaju u vodama kojima gospodari «ŠRD RAK» Rakitje. Odredbe su navedene po stavcima rednim brojevima a odnose se na sve kategorije riba opisane u biltenu društva.
1)Športski ribolov šarana i amura na svim vodama na kojima gospodari «ŠRD RAK» Rakitje moguć je samo uz obaveznu upotrebu podmetača širine najmanje sedamdeset centimetara sa adekvatnom nježnom mrežom koja ne oštećuje ljuske i peraje riba.
2)Športski ribolov šarana i amura na svim vodama na kojima gospodari «ŠRD RAK» Rakitje, moguć je samo uz upotrebu odgovarajućeg mekanog podloška koji sprečava oštećenje riba pri njenoj manipulaciji.
3) Ulovljene ribe mogu se čuvati samo u odgovarajućim vrećama čija dužina, širina i promjer ne mogu oštetiti i ugroziti život i zdravlje riba. Ova točka se odnosi samo na službena natjecanja u lovu šarana dok se čeka komisija za vaganje.
4)Posebne dodatne odredbe koje se odnose na jezero Juš navedene su u biltenu društva te ne moraju biti navedene u ovom pravilniku.

ČLANAK 7.
Artikli navedeni u članku 6. ovog Pravilnika su obavezni za sve članove društva kao i za športske ribolovce sa dnevnom dozvolom.
Športski ribolovci koji ih neće posjedovati biti će isključeni iz športskog ribolova pod nadzorom ribočuvara.
Športski ribolovci koji nemaju gore navedene artikle za obavljanje športskog ribolova mogu ih iznajmiti uz određenu nadoknadu u prostorijama društva uz predočenje Članske karte ili Potvrde o položenom ribičkom ispitu.
Po završetku ribolova obavezni su ih neoštećene vratiti u prostorije društva ili dežurnom ribočuvaru.
Nakon povratka neoštećenih artikala bit će im vraćene članske karte ili potvrde o položenom ribičkom ispitu.

ČLANAK 8.
Odredbe ovog Pravilnika o unutarnjem redu odnose se na nedopuštene radnje na vodama kojim gospodari «ŠRD RAK» Rakitje.
Stupnjevi prekršaja sa posljedičnim konzekvencama navedeni su po stavcima rednim brojevima.
1)Lov riba nedopuštenim sredstvima (mreže, osti, samice i sl.).Ovaj prekršaj podliježe isključenju iz društva na neodređeno vrijeme, prijavu Upravi ribarstva-Odjelu ribarske inspekcije te sucu za prekršaje.
2)Odnošenje ribe u zakonski predviđenom lovostaju. Ovaj prekršaj podliježe isključenjem iz društva na neodređeno vrijeme, prijavu Upravi ribarstva, Odjelu ribarske inspekcije te sucu za prekršaje.
3)Odnošenje ribe ispod zakonom propisane mjere. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanjem Članske karte na dvije godine, prijavu Upravi ribarstva, Odjelu ribarske inspekcije te sucu za prekršaje.
4)Odnošenje prekomjernog ulova svih vrsta riba. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanjem Članske karte na dvije godine do isključenja iz društva, prijavu Upravi ribarstva, Odjelu ribarske inspekcije te sucu za prekršaje.
5)Odnošenje kapitalne ribe iznad gornje granice težine koja je opisana u Biltenu «ŠRD RAK» Rakitje. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanjem Članske karte te isključenje iz društva
6)Unošenje hrane i sistema za lov riba plivanjem ili upotrebom nekog plovila. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanjem Članske karte za tekuću godinu.
7)Držanje ulovljene ribe izvan vode na podlozi koja nije adekvatan mekani podložak. Ova točka se odnosi na sve šarane i amure neovisno o njihovoj težini. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanjem Članske iskaznice na dvije godine.
8)Lov ribe noću od 01.01. do 30.05., ako to nije regulirano posebnim odlukama skupštine društva koja su navedena u Biltenu za tekuću godinu. Ovaj prekršaj se kažnjava oduzimanjem Članske karte minimalno narednih tri mjeseca od dana nastanka prekršaja.
9)Ribolov prekobrojnim priborom. Ovaj prekršaj podliježe oduzimanju članske karte za tekuću godinu i prijavu Upravi ribarstva, Odjelu ribarske inspekcije
10)Ribolov bez upisa na vrijeme prisvojenog ulova, prepravljanje podataka u listi, te poklanjanje ili prodavanje djela ili cijelog ulova. Ovaj prekršaj podliježe zabranom prava ribolova za tekuću godinu i prijava Upravi ribarstva,Odjelu ribarske inspekcije
11)Ostavljanje oznaka i pomoćnih sredstava u vodi nakon ribolova. Ovaj prekršaj podliježe naknadi štete za učinjeno djelo te troškove saniranja istoga, sa objavljivanjem imena i prezimena počinioca na oglasnoj ploči.
12)Izrada čvrstih objekata i nadstrešnica. Ovaj prekršaj podliježe naknadi štete za učinjeno djelo te troškove saniranja istog sa objavljivanjem imena i prezimena počinioca na oglasnoj ploči.
13)Onečišćenje ribolovnog mjesta koje je moguće sanirati. Ovaj prekršaj podliježe naknadi štete za učinjeno djelo te troškove saniranja istoga, uz obavezno javno imenovanje prekršioca na oglasnoj ploči.
14)Zagađenje vode i okoliša. Ovaj prekršaj se prijavljuje nadležnoj ovlaštenoj inspekciji.
15)Označavanje i obilježavanje ulovljenih riba tako da im se namjerno zarezuju dijelovi tijela radi nastanka trajnih ožiljaka te djelomične ili potpune amputacije peraja. Ovaj prekršaj se kažnjava prijavom sucu za prekršaje te trajnu zabranu ribolova na vodama na kojima gospodari «ŠRD RAK» Rakitje.

ČLANAK 9.
Ribočuvar je po Članku 7. i Članku 8. Pravilnika o unutarnjem redu, dužan privremeno oduzeti Člansku iskaznicu i deponirati ju u prostorije društva disciplinskoj komisiji.

ČLANAK 10.
Težinu prekršaja Pravilnika o unutarnjem redu i način sankcioniranja određuje disciplinska komisija «ŠRD RAK» Rakitje, isključivo na osnovu pismenog zapisnika ribočuvara.

ČLANAK 11.
Rješenje koje donosi disciplinska komisija može biti jedino u okviru Pravilnika o kućnom redu na vodama kojima gospodari «ŠRD RAK» Rakitje, te o obavljanju športskog ribolova i disciplinskim kaznama.

ČLANAK 12.
Rješenje disciplinske komisije može biti izrečeno usmenim putem te je na taj način pravovaljano. Pismeno rješenje mora biti napisano najkasnije sedam dana od donošenja usmenog rješenja.

ČLANAK 13.
Ribočuvari «ŠRD RAK» Rakitja dužni su se u nadzoru ponašati etično, nepristrano i profesionalno po svim načelima dobre službe. U svojem postupanju moraju se voditi po člancima opisanim u Pravilniku o ribočuvarskoj službi (NN 187/03), kao i po člancima o Unutarnjem pravilniku «ŠRD RAK» Rakitje.

ČLANAK 14.
Svako neprimjereno ponašanje športskih ribolovaca, prema ribočuvarima i ostalim ovlaštenim članovima „ŠRD-RAK, Rakitja,sankcionirat će se ovisno o težini prekršaja ,od isključenja iz društva na određeno i neodređeno vrijeme do prijave nadležnim inspekcijama te sucu za prekršaje.

ČLANAK 15.
Nakon pismenog rješenja disciplinske komisije, sva imena prekršitelja sa odredbama kazni, bit će objavljena javno na oglasnoj ploči društva u sklopu Doma «ŠRD RAK» Rakitja.

ČLANAK 16.
Prekršitelj ima pravo žalbe u roku 15 dana. Žalba ne odgađa donošenje pismenog rješenja.
Žalba se u pismenom obliku dostavlja disciplinskoj komisiji.

ČLANAK 17.
Ukoliko za nekog budućeg člana Udruge,postoji pisani dokument iz kojeg proizlazi da je isti već na području nekog Društva ili Udruge za svoje ponašanje isključen iz Društva ili Udruge ,odnosno da je protiv istog u tijeku stegovni, prekršajni, kazneni ili drugi postupak, istome se na prijedlog Upravnog odbora može uskratiti pravo na članstvo u ovoj Udruzi.

ČLANAK 18.
Ovaj Pravilnik je javni dokument «ŠRD RAK» Rakitja i nalazi se na oglasnoj ploči u prostorijama društva.
S ovim Pravilnikom se mora upoznati svaki član «ŠRD RAK» Rakitja prilikom kupnje godišnje karte kao i svaki športski ribolovac prilikom kupnje dnevne karte.

ČLANAK 19.
Ostale odredbe, posebni propisi društva kao i važne obavijesti za svaku tekuću godinu bit će objavljeni u Biltenu «ŠRD RAK» Rakitja, kao i na oglasnoj ploči u prostorijama društva.

ČLANAK 20.
Unutarnji pravilnik o kućnom redu na vodama na kojima gospodari «ŠRD RAK»Rakitje te naputak o obavljanju športskog ribolova sa disciplinskim kaznama ovjeren je u Uredu javnog bilježnika i stupa na snagu sa datumom ovjere.U Rakitju,22.09.2007.

UPRAVNI ODBOR
«ŠRD RAK» RAKITJE